Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring Propipe B.V.

Propipe is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te respecteren. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken en welke rechten u heeft. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle diensten van Propipe. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze te accepteren. Propipe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet. De huidige -op de website beschikbare- versie is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt.

Wie is Propipe

Propipe is een besloten vennootschap en is gevestigd te (1043 NX) Amsterdam aan de Radarweg 29-B 12. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32121840. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving. Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze diensten te gebruiken. Indien blijkt dat wij zonder toestemming gegevens verwerkt hebben van een persoon jonger dan 16 jaar, dan kunt u contact opnemen waarna wij de gegevens van deze persoon verwijderen.

Verwerken van de persoonsgegevens

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat we uw toestemming vragen en om zo onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Uw arbeidsverleden;
 • Uw gedragingen op de website;
 • Uw eventuele handelsnaam en bedrijfsgegevens;
 • Uw betaalgegevens;
 • Uw vragen en de overige gegevens die u met ons deelt.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verwerken van de persoonsgegevens

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat we uw toestemming vragen en om zo onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Uw arbeidsverleden;
 • Uw gedragingen op de website;
 • Uw eventuele handelsnaam en bedrijfsgegevens;
 • Uw betaalgegevens;
 • Uw vragen en de overige gegevens die u met ons deelt.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons te allen tijde vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag de toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van u verwerken.

Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande rechten dan verzoeken wij u om dit verzoek in te dienen via info@propipe.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is aangevraagd verzoeken wij u om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-kaart), paspoortnummer of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) weken op uw verzoek reageren.

Doeleinde en gebruik

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om u te benaderen in verband met een vraag die u via onze website heeft gesteld, om u te benaderen in verband met een sollicitatie of om u te informeren over Propipe. Zo ontvangen wij uw gegevens en/of gebruiken wij uw gegevens onder andere door:

Uitvoeren overeenkomst

Voor het uitvoeren van de overeenkomst verwerken wij uw gegevens om zo deze uitvoering mogelijk te maken. Deze gegevens worden door u aangeleverd en worden verwerkt in ons systeem. Deze gegevens zullen wij tot uiterlijk 1 jaar na uitvoering van de overeenkomst bewaren. Mocht er tussen u en ons een aanvullende overeenkomst gesloten zijn, dan bewaren de gegevens tot uiterlijk 1 jaar na afloop van die overeenkomst.

Contactformulier

U kunt via het contactformulier contact met Propipe opnemen. Bij het invullen van het contactformulier laat u zelf uw gegevens achter. Deze gegevens worden door de website en onze mailservers aan ons aangeleverd. Deze gegevens verwerken wij om te kunnen reageren op u bericht en/of vraag. Deze gegevens zullen wij na beantwoording van uw vraag verwijderen maar uiterlijk binnen 1 jaar.

Nieuwsbrief

Propipe kan regelmatig een bericht met u delen in de vorm van een nieuwsbrief om u te informeren over Propipe. U schrijft zich hier zelf voor in. Indien u deze nieuwsbrief niet wenst, dan kunt u dit aan Propipe aangeven zodat wij dit soort e-mails niet meer naar u versturen. Dit kan gemakkelijk via de nieuwsbrief zelf door op de uitschrijflink te klikken.

Betalingen

Indien u een dienst afneemt bij Propipe kunt u de factuur via onder andere Ideal betalen. Deze persoons-, factuur- en betalingsgegevens worden door de server opgeslagen en verwerkt in de boekhouding van Propipe. Deze gegevens zullen wij conform onze wettelijke plicht van 7 jaar bewaren.

Reviews

Om onze dienstverlening constant te verbeteren kunnen wij u verzoeken om een review achter te laten of om een (korte) enquête in te vullen. U kunt ervoor kiezen om deze anoniem achter te laten, maar bepaalde persoonsgegevens kunnen openbaar gemaakt worden indien u ervoor kiest om deze met u naam te delen. Reviews bewaren wij voor onbepaalde tijd tenzij u een verzoek tot verwijdering indient of de review zelfstandig verwijdert.

Andere ontvangers van uw persoonsgegevens

Propipe zal uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. Uitzondering daarop is wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aangevraagde diensten en wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens kunnen wij delen met de volgende ontvangers;

 • Betaalproviders, voor het verzorgen van (online) betalingen.
 • Boekhoudprogramma’s, voor het verwerken van betalingen.
 • Medewerkers of ingehuurde derden van Propipe, voor het uitvoeren van de overeenkomsten.
 • Mailprogramma’s voor het versturen van mailings.

Gerechtvaardigd belang

In sommige gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en daarbij onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Propipe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden zonder tussenkomst van een persoon.

De beveiliging van u gegevens

Propipe heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.
Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. Propipe verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijn van u gegevens

Propipe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verworven. Wanneer u zichzelf heeft uitgeschreven of een verzoek tot verwijdering heeft ingediend wordt u volledig uit onze database verwijderd. Dit gebeurt binnen maximaal 60 dagen na u verzoek.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren en hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Propipe of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit, affiliate systemen en internetgebruik.
Als wij uw toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen wij u dit tijdens uw eerste bezoek aan onze website. U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De meeste cookies verdwijnen zodra u de internetbrowser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op de internetbrowser staan. Deze kunt u zelf op elke moment via uw internetbrowser verwijderen. Indien u onze cookies niet accepteert kan het zijn dat onze website minder goed werkt.
Voor het plaatsen van cookies gebruiken wij google analytics en een pixel van facebook. Allen houden statistieken bij over uw gedrag op de website.

Datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vragen we u vriendelijk om dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@propipe.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Heeft u nog vragen over deze privacy- en cookieverklaring of opmerkingen? Dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

Propipe
info@propipe.nl